Welcome Guest [Log In] [Register]
Add Reply
Mẫu đơn Xin Thực Tập
Topic Started: Nov 5 2007, 12:06 AM (8,986 Views)
canhsatcodong
Member Avatar
Chủ tịch huyện
[ *  *  *  *  *  *  *  *  * ]
Tớ tự viết, không phải mẫu chuẩn của nhà trường đâu nhé

Thích th́ dùng, cấm chê. :'' angry//'
Của Tớ
Của Ninh hâm||||||||||||||||||||||||||
| Hải Tùng ---- ||| '|"; \,___.
|_..._...______===|=||_|__|...,]
"(@)'(@)""""(@ )(@) === (@)
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
sieudaochic_kid
Member Avatar
COMPLÊ
[ *  *  *  *  *  * ]
Được rồi mà có ai chê đâu!!
Posted Image
"Học hết sức
Ăn hết ḿnh
Chơi nhiệt t́nh
Yêu thoải mái"
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
1 user reading this topic (1 Guest and 0 Anonymous)
« Previous Topic · Thông báo chung . · Next Topic »
Add Reply

Được thiết kế bởi bumbumsusu & oo0oo_abc_oo0oo